Regulamin konkursu

Regulamin szóstej edycji konkursu plastycznego
„ZGRANY DUET – ŚWIĘTY MIKOŁAJ I MRÓWKA”

I. Organizator
1. Organizatorem Konkursu jest Market Mrówka w Tarnobrzegu (P.H.U. Autorak Arkadiusz Rak) z siedzibą ul. Sikorskiego 86 Tarnobrzeg zwany dalej Organizatorem.

II. Cel konkursu
1. Zadaniem konkursowym jest wykonanie ozdób świątecznych (bombki, kartki świąteczne, szopki, ozdoby choinkowe, itp.) ilustrujących tytuł Konkursu czyli „Zgrany duet – Święty Mikołaj i Mrówka”.

III. Założenia konkursu
1. Prace będą oceniane w następujących kategoriach wiekowych:
* przedszkole – miejsca 1-3
* klasy I-III szkoły podstawowej – miejsca 1-3
* klasy IV-VIII szkoły podstawowej – miejsca 1-3
2. Osobną kategorią zostają objęte prace zbiorowe stworzone przez klasę / grupę przedszkolną. Klasa / grupa przedszkolna traktowana jest jako jeden uczestnik – jedna nagroda.
3. Prace mogą być wykonane z dowolnego materiału, dowolną techniką plastyczną.
4. Praca powinna z tyłu zawierać informację o kategorii wiekowej, w której praca zostaje zgłoszona. Do pracy należy dołączyć podpisane oświadczenia znajdujące się na końcu Regulaminu.
5. Przekazanie pracy konkursowej do Organizatora zostaje potwierdzone wpisem w zestawieniu uczestników w momencie złożenia pracy w Markecie Mrówka w Tarnobrzegu.
6. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z nieodpłatnym udzieleniem praw autorskich na wykorzystanie prac w celach promocyjnych Marketu Mrówka w Tarnobrzegu.
7. Zgodnie z art. 29 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylanie dyrektywy 95/46/We (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) uczestnicy Konkursu lub ich przedstawiciele ustawowi wyrażają zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Organizatorów Konkursu danych osobowych Uczestników podanych w formularzu zgłoszeniowym na potrzeby przeprowadzenia Konkursu.
8. Uczestnicy wyrażają zgodę na rozpowszechnianie przez Market Mrówka w Tarnobrzegu zdjęć, na których znajdują się ich wizerunki do celów promocyjnych, z wyłączeniem komercyjnych.

IV. Ocena prac konkursowych
1. Prace należy składać w dniach 19.11.2019 r. do 10.12.2019 r. w Punkcie Obsługi Klienta w Markecie Mrówka w Tarnobrzegu.
2. Spośród zebranych prac Organizator wybierze w każdej kategorii wiekowej najlepsze prace i przyzna ich autorom nagrodę.

V. Ogłoszenie wyników Konkursu
1. Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi w dniu 15.12.2019 r. o godzinie 11.00 w Markecie Mrówka w Tarnobrzegu. Nagrody za zdobycie I, II i III miejsca można odebrać do 21.12.2019 r. Nagrody nie odebrane w tym terminie pozostają u Organizatora. Nagrody pocieszenia będą wydawane tylko w dniu ogłoszenia wyników.
2. Osoby nagrodzone, a nieobecne w dniu ogłoszenia wyników zostaną powiadomione telefonicznie. Lista laureatów zostanie przedstawiona na stronie internetowej Organizatora.
3. Prace zgłoszone do Konkursu nie będą zwracane, pozostają do dyspozycji Organizatora.

VI. Nagrody
1. Organizator przyzna nagrody za I, II i III miejsce w każdej kategorii wiekowej oraz nagrodę w kategorii prac zbiorowych. Możliwe jest również przyznanie miejsce ex aequo oraz wyróżnień. Dla pozostałych Uczestników w dniu ogłoszenia wyników czekają nagrody pocieszenia.
2. Niezależnie od ilości zgłoszonych prac każdy Uczestnik może otrzymać tylko jedną nagrodę.
3. Uczestnik nie może otrzymać w zamian za nagrodę ekwiwalentu pieniężnego.
4. Otrzymane przez Uczestnika nagrody nie podlegają zwrotowi lub wymianie na inne.
5. Nagrody w poszczególnych kategoriach:
Przedszkole:
1 miejsce – lalka
2 miejsce – zestaw klocków
3 miejsce – gra zręcznościowa

Klasy I – III:
1 miejsce – plecak
2 miejsce – gra zręcznościowa
3 miejsce – gra zręcznościowa

Klasy IV – VIII:
1 miejsce – torba
2 miejsce – lampka biurkowa
3 miejsce – obraz

Kategoria Klasa / grupa przedszkolna:
Zestaw gier planszowych i puzzli, artykuły szkolne i plastyczne

VII. Postanowienia końcowe
1. Organizator zastrzega sobie prawo głosu ostatecznego w sprawach spornych.
2. Udział Uczestnika w Konkursie jest równoznaczny z faktem, iż rodzic/opiekun Uczestnika zapoznał się z treścią i akceptuje niniejszy Regulamin.
3. Regulamin wchodzi w życie z dniem rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje do dnia zakończenia Konkursu.
4. Organizator zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian w Regulaminie w trakcie trwania konkursu.
5. Regulamin dostępny jest w siedzibie Organizatora.
6. Za przebieg Konkursu oraz jego formę odpowiada Organizator.
7. Wszelkie zastrzeżenia oraz uwagi prosimy kierować w formie pisemnej na adres Organizatora.

POBIERZ OŚWIADCZENIA WYMAGANE DO UCZESTNICTWA W KONKURSIE

Aktualności z sieci PSB

PSB Mrówka Tarnobrzeg
Siedziba:
ul. Sikorskiego 86, 39-400 Tarnobrzeg
Telefon: 15 823 91 70
E-mail: tarnobrzeg@psbmrowka.com.pl
NIP: 864-000-19-00
REGON: 830021650